Maatregelen in verband met coronavirus

Geschreven door Webmaster. Gepost in Frontpage nieuws

De Nederlandse Bisschoppen gaven maatregelen in verband met het coronavirus. Alle publieke liturgische vieringen door de week en in het weekend worden tot tenminste 31 mei (Pinksterzondag) afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM, en aangescherpt door het laatste advies van regeringswege d.d. 23 maart. Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, zal de celebrant volgens strikte richt- lijnen handelen. Alle parochies ontvingen via het bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het corona- virus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
De Bisschoppen dispenseren iedereen in deze crisistijd om deel te nemen aan de H.Mis en wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ten slotte vragen de bisschoppen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Voor onze parochie werden de volgende besluiten genomen:
- In de kapel van pater Karel zullen tot nader order de H. Missen van maandag en donderdagavond komen te vervallen, wel is de kapel open voor gebed.
- De afgesproken misintenties van de weekendmissen zullen -indien mogelijk in overleg- met de betreffenden worden verplaatst naar een later tijdstip.
- De kerk is op zaterdag en zondag rond de normale mistijden geopend voor wie wil binnenkomen voor gebed of een kaarsje aan te steken.

- Uitvaartmissen zullen in overleg met de familie en volgens de regels van het RIVM waardig plaatshebben in zo klein mogelijke kring.
- Zouden er van overheidswege striktere bepalingen komen zullen we e.e.a. uiteraard aanpassen.


Liturgische Kalender
Ingevolge bovenstaand bericht en het verschijnen van het eerstvolgende nummer van de Munstergelaener op 26 april zal het navolgende gelden:
- Alle openbare vieringen komen te vervallen.
- Palmzondag 5 april worden BUITEN aan de kerkdeur manden met gewijde palm neergezet.
- Goede Vrijdag zal om 15.00 uur de zware klok luiden, zodat U thuis zich met het sterven van de Heer biddend kunt verenigen.
- Het Vormsel was al verzet naar 24 mei, maar we zullen de Vormelingen informeren over een nieuwe datum.
- De Eerste H.Communie op Hemelvaart 21 mei zal niet kunnen plaatsvinden, ook daarvoor zal een nieuw tijdstip gezocht worden en info gegeven.
- Op alle dagen zal de pastoor verder privé de H. Mis celebreren, op de voorspraak van de H. Pater Karel tot intentie van alle parochianen, dat wij gespaard mogen blijven, dat de getroffenen spoedig mogen genezen en de doctoren verplegenden kracht en sterkte mogen krijgen om hun verantwoordelijke taak goed te kunnen vervullen.
Graag zag ik het anders, maar de situatie is zodanig nijpend geworden dat dit de enige oplossing is. Voor ziekencommunie en evt. ziekenzalving ben ik uiteraard beschikbaar. Hou vooral de goede moed er in, misschien kan onderstaand gedicht daar wat bij helpen. En moge het voor U allen evengoed een Zalig Pasen worden, de Heer is Verrezen en Zijn Licht zal ook nu over ons blijven stralen!
H. Broers, pastoor

Ter overweging…

Geschreven door Webmaster. Gepost in Frontpage nieuws

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen.
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw Vaderhart.
P. Scheepers