Een hartverwarmend feest

De vijfde januari, was het dit jaar 2013 eindelijk eens een dag waarop we met een wat aangename, zachte temperatuur het feest van Pater Karel konden vieren. In de avond was het op een niet te noemen miezerig spatje toch droog en windstil, zodat voor de pelgrims de kaarsen-bidtocht aangenaam verliep.

De H.Mis werd bijgewoond door zeker 500 gelovigen, wat een goed gevulde kerk betekende, en zeker ook de sfeer bepaalde. Die sfeer werd nog extra luister bijgezet door de mooie koorzang en niet in de laatste plaats door de hartverwarmende woorden die onze Kardinaal ter overweging meegaf in zijn predicatie.

De tekst van de preek werd door de Kardinaal welwillend ter beschikking gesteld. Wij laten hem hieronder volgen, onderbroken door wat illustraties van de avond.

Gedachtenis van H. Karel Houben (1821-1893), Vooravond Hoogfeest van Driekoningen, Munstergeleen, 5 januari 2013

De Wijzen uit het Oosten zijn een voorbeeld voor alle mensen die tot Christus willen bidden en Hem willen aanbidden. Om Hem te vinden oriënteren de Drie Wijzen zich op de ster uit het Oosten die hen de weg wijst. “Orient” betekent het “Oosten.” Als we weten waar het Oosten is, kun we ons oriënteren, dat wil zeggen: weten we de weg te vinden.

De Drie Wijzen aanbidden het kerstkind, wanneer zij het eenmaal hebben gevonden. En zij bekronen hun gebed met geschenken. De Kerkvaders hebben in deze geschenken een diepere betekenis gezien. In het Oosten bestond rond het jaar nul een geschenk aan een koning uit goud of een gouden voorwerp. Door aan Jezus goud te schenken erkenden de Wijzen Zijn koningschap. Wierook werd in de eredienst gebruikt als een erkenning van Gods aanwezigheid, zoals wij dat ook doen in vieringen met een bijzonder plechtig karakter. Met de gave van wierook erkenden de Wijzen Jezus als Gods Zoon. De mirre is een kostbare zalf die onder meer gebruikt werd bij het balsemen van overledenen: zij is een voorafschaduwing is van Jezus’ lijden en kruisdood. Met de mirre brachten de Wijzen tot uiting dat ze Jezus als de Verlosser erkenden.

Afbeelding

Het Evangelie van de Drie Wijzen is naadloos van toepassing op pater Karel Houben. Deze is ook een voorbeeld voor iedere christen die serieus werk wil maken van het gebed. Dat hij als jongen al een intens gebedsleven had, viel mensen hier in zijn geboortedorp Munstergeleen op. Medebroeders die hem goed hebben gekend getuigden later dat pater Karel Houben altijd leek te bidden. Er wordt weleens gezegd dat hij de gave van genezing had. Die had hij niet en hij zou het van zichzelf ook nooit hebben gezegd. Een jonge broeder vroeg hem eens ‘s morgens gekscherend bij de koffie: “En, nog wonderen vandaag?” Hierop antwoordde pater Karel: “Ik ben net als jij door God geschapen.” Met andere woorden: hij dichtte zichzelf niet de gave toe om zieken te kunnen genezen. Wat hij wel had, dat was de gave van het gebed. En het was zijn gebed om de genezing van zieken dat God dikwijls heeft verhoord.

Afbeelding

Pater Karel Houben ontdekte ook biddend zijn roeping. Evenals de Wijzen kon hij zich in zijn leven oriënteren op het Licht dat Christus ons geeft. Wij hebben allen dat licht van God ontvangen, de Heilige Geest, door het doopsel en het vormsel. Hij is ons innerlijk licht: door Hem kunnen we ons leven op Jezus oriënteren. Bij pater Karel Houben leidde die levensweg van Munstergeleen via zijn militaire dienst naar Bergen op Zoom. Daar leerde hij in een klooster even over de grens in België de Passionisten leerde kennen en trad hij bij hen in. Door de Passionisten kwam hij via Engeland terecht op zijn bestemming, Ierland, en via Ierland bereikte hij zijn eindbestemming, de hemel.

Afbeelding

En evenals bij de Drie Wijzen mondde het intense gebed van pater Karel Houben uit in geschenken. Hij gaf Christus ook zijn goud, zijn wierook en zijn mirre. Wat was dan zijn goud? Het kostbaarste wat we kunnen geven is ons leven, net als Jezus dat deed. De martelaren doen dat heel letterlijk. Maar we kunnen ons leven ook op een andere manier geven. Zo deed pater Karel Houben dat door zijn hele leven in te zetten om Jezus te dienen in biechtelingen en zieken. Daarvoor was hij bereid zijn geboorteland en zijn geliefde familie achter te laten, die hij nooit meer terugzag.

Afbeelding

Zijn wierook, waarmee hij Jezus als God erkende, was de goede geur of zeg maar faam die van zijn levenswijze uitging. Hieruit bleek dat hij een intense volgeling van Jezus was.

Zoals gezegd heeft de mirre te maken met Jezus’ lijden en dood. Wij hebben ook veel mirre in ons leven: onze zwakheden, teleurstellingen, tegenvallers, problemen met de gezondheid en handicaps. Het klinkt op het eerste gezicht vreemd, maar dit is ook iets wat we God kunnen aanbieden. Sterker nog: Hij heeft graag dat we dat doen. God vraagt niet in de eerste plaats naar onze successen, maar naar onszelf. En successen spelen bij de meesten van ons een relatief geringe rol. Het tegendeel komt vaker voor.

Pater Karel Houben had een overmaat aan mirre: hij had het moeilijk met zijn studie en bleek ongeschikt voor militaire dienst; hij was timide, onzeker, enigszins angstvallig en scrupuleus van aard; ook leed hij vaak onder eenzaamheid, vooral doordat hij zijn familie miste, bijvoorbeeld bij zijn priesterwijding; doordat hij het Engels onvoldoende beheerste en geen goede predikant was, heeft hij nooit een missie geleid, wat eigenlijk de kernactiviteit van de Passionisten is; hij mocht daarom alleen biecht horen en zieken zegenen; ondanks de genezing van een groot aantal zieken op zijn gebed namen zijn medebroeders hem weinig serieus genomen; meerdere malen worstelde hij  met zijn gezondheid. Maar God verbond aan de gaven van pater Karel Houben Zijn overgrote gaven als antwoord.

Afbeelding

Wij zijn geneigd om in onze mirre helemaal geen gave te zien. Als een ander ons met zijn problemen lastig valt, raken we al snel geïrriteerd. God echter niet. Wat wij helemaal niet als een gave zien, wordt – eenmaal in Gods handen gelegd – van overgrote waarde. Een echte aanbidder legt ook alles wat zijn hart bezwaart, zijn lijden, zijn falen, ook zijn schuldig falen volgens een oude traditie tijdens de offerande met de hostie op de pateen om het door middel van de eucharistie in het offer van Christus te laten opgaan.

Voor een seculiere samenleving lijkt God soms heel ver weg en onbereikbaar. Voor ons gevoel mag dat wellicht zo zijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo. God is present en luistert naar ons als wij bidden. Wat het gebed vermag zien we bij pater Karel Houben. Evenals de Drie Koningen is hij een leraar in het gebed. Het grootste geschenk van het gebed is niet de verhoring van afzonderlijke vragen. Het grootste geschenk van het gebed is dat God zichzelf geeft. En omdat de liefde nooit van één kant alleen kan komen, moet ook ons gebed uitmonden in een geschenk: van ons goud, onze wierook en onze mirre, kortom van onszelf. Wie zo bidt, kan ook in duistere, menselijk gesproken uitzichtloze situaties terecht raken, maar heeft door Gods aanwezigheid altijd houvast. De bidder kan zich altijd en overal in het leven oriënteren. Bidden we dat ons een diep en intens gebedsleven wordt geschonken naar het voorbeeld en op de voorspraak van de heilige pater Karel Houben. Amen.  Wilhelmus Kardinaal Eijk.

Afbeelding

 

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding